Český úřad bezpečnosti práce
Oficiální stránky Českého úřadu bezpečnosti práce

Český úřad bezpečnosti práce
je orgánem státní správy a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Řídí činnost inspektorátů bezpečnosti práce a organizací státního odborného dozoru, podílí se na výzkumu na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení, rozhoduje o odvoláních proti opatřením inspektorátů bezpečnosti práce a plní úkoly státního odborného dozoru v případech, v nichž si to ze zvlášť důležitých celospolečenských důvodů vyhradí.

V čele úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.